Detail nehnuteľnosti

Dražba - pozemok v Dunajskej Strede 3538 m2/ZĽAVA

  • Nová osada, Dunajská Streda
ID: #5916

Popis nehnuteľnosti:


Pozemky sa nachádzajú v intraviláne mesta Dunajská Streda. Sú umiestnené západne od centra v priemyselnej oblasti mesta. Vzdialenosť do najužšieho centra mesta je cca 1200 m. V blízkosti sa nachádzajú rodinné domy, polyfunkčné objekty ako aj priemyselné areály a železničná stanica. V priľahlej miestnej komunikácii Nová Osada, sa nachádzajú verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN. Prístup k pozemku je priamo z verejnej komunikácie. Miera evidovanej nezamestnanosti v okolí sa dlhodobo pohybuje okolo 5 - 10%. V zmysle územného plánu mesta Dunajská Streda tvorí pozemok súčasť plôch s funkčným využitím Plyfunkčné územie výroby a služieb. Možnosti využitia (v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie) sú nasledovné:

POLYFUNKČNÉ ÚZEMIE VÝROBY A SLUŽIEB GRAFICKÝ KÓD : PVS

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:

Územie regulačného bloku slúži predovšetkým na umiestňovanie zariadení výrobných, servisných a opravárenských služieb a výrobných služieb, vrátane skladov, skladovacích plôch veľkoobchodu a distribúcie vhodne prepojených na dopravnú sieť, podstatne neobťažujúcich okolie. S touto funkciou sa ráta ako s dominantnou pri rozvoji nových plôch a reštrukturalizácii existujúcich plôch s charakteristikou výroby.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:

PRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

Prevládajúce

- plochy a zariadenia priemyselnej výroby a logistických zariadení, sklady, skladovacie plochy, areály výrobných, servisných a opravárenských služieb, veľkoobchodu a logistiky.

Vhodné

- budovy pre obchod a služby, robotnícke ubytovne, budovy pre administratívu, správu a na riadenie, stolárske dielne, sklenárske dielne, dielne iného charakteru, výroba, veľkosklady, skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby), stavebného materiálu, predajne vzorkové predajne dlažieb a parkiet, zberné suroviny, predajne nábytku, kamenárske dielne, chovné stanice a pod., všetky druhy autoslužieb (pneuservisy, autolakovne, umyvárne áut, čistenie interiérov áut, opravovne, servisy, autobazáre, autopožičovne, klampiarske dielne a iné), zariadenia vedecko-výskumné a iné zariadenia podporujúce technologický transfer, parkoviská a garáže, príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, čerpacie stanice pohonných hmôt  nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia územia, parkovo upravená líniová a plošná zeleň a sprievodná zeleň zariadení a zeleň s hlukoizolačným charakterom.

NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:

- bývanie v akejkoľvek podobe, pohostinské a stravovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, pohotovostné ubytovacie zariadenia, predškolské a školské zariadenia, budovy pre kultúru a verejnú zábavu, múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice, budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, zdravotnícke zariadenia a zariadenie sociálnej starostlivosti, otvorené športoviská, ihriská pre organizovaný šport, detské ihriská, ÚPN mesta Dunajská Streda, výrobné aktivity zaťažujúce okolité prostredie (napríklad prevádzky s ťažkou chémiou).

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov, v lokalitách susediacich s obytným územím musí byť realizovaný pás izolačnej zelene tak, aby spolu s objektami umiestnenými na území regulačného bloku vytvárali účinnú zvukoizolačnú bariéru.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 82 500 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom / Kalnica (Kalná nad Hronom)/ZĽAVA Júliusa Fučíka 399/35, Kalná nad Hronom

  • 211.31m2
  • 4
dražba 85 950 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Halič, ul. Staničná Staničná 526/23, Halič

dražba 81 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom / Komárno/ZĽAVA Ul. Víťazstva 2074/3, Komárno

  • 223.68m2
dražba 85 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom v Ivanke pri Nitre Mateja Tučku 318/6, Ivanka pri Nitre

  • 247.86m2
  • 6
dražba 79 300 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu v Kuklove Kuklov 314, Kuklov

  • 447.40m2
  • 6