Detail nehnuteľnosti

Príprava 6. kola dražby areálu mäsovýroby - Fiľakovo

  • Družstevná 947, Fiľakovo
ID: #5889

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Fiľakovo, ul. Družstevná 947/41

Cena stanovená znaleckým posudkom: 398 000 eur

Budova administratívy a skladov s. č. 947

POPIS STAVBY

Budova administratívy a skladov súp. č. 947 situovaná na pozemku parc. č. 3964/4 na západnom okraji obce Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo, okres Lučenec, mimo zastavaného územia obce, tvorí súčasť areálu spoločnosti GARKO s.r.o..

Doklady o veku nehnuteľnosti neboli predložené. Podľa potvrdenia Mesta Fiľakovo č. MsÚ-D1/2018/00820-2 zo dňa 25.4.2018 bola Budova administratívy a skladov s. č. 947 na parc. č. 3964/4 postavená v roku 1973 ako "Autoservis budova obchodu a služieb", zmena užívania stavby na Budovu administratívy a skladov bola povolená rozhodnutím č. FĽ-SP-115/2016 zo dňa 18.10.1996, ktoré vydalo Mesto Fiľakovo.

Budova bola daná do užívania v roku 1973, je po čiastočnej rekonštrukcii interiéru, opotrebenie nehnuteľnosti zodpovedá jej veku preto bude stanovené lineárnou metódou.

Budova sa využíva v súlade s vydanou zmenou spôsobu využitia ako kancelárie a viac účelový sklad.

Dispozícia:

I.nadzemné podlažie - kancelária 3x, sociálno hygienické priestory, kuchynka, chladiaci box, dielňa, sklad 3x, kompresorovňa, konfiškát, chodba 2x

Technické riešenie:

Jedná sa o jednopodlažnú budovu s jedným nadzemným podlažím, pôdorysného tvaru L, založenú na základových pásoch z betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie tvorí murivo z tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Stropná konštrukcia s rovným podhľadom prefabrikovaná zo stropných panelov. Strešná konštrukcia plochá strecha pokrytá živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu a bleskozvodom. Vonkajšia aj vnútorná úprava povrchov stien hladká omietka, keramický obklad v skladoch a sociálno hygienických priestoroch. Podlaha zhotovená z keramickej dlažby a cementového poteru. Dvere drevené rámové a oceľové, vráta oceľové, dvere čiastočne plastové. Okná drevené dvojité a oceľové jednoduché, z časti plastové. Rozvod studenej aj teplej vody z ppr potrubia, zdroj teplej vody elektrické bojlery. Elektroinštalácia svetelná aj motorická na poistkové automaty. Kanalizácia z LT potrubia napojená na žumpu. Vykurovanie lokálne kachľami na tuhé palivo a elektrickými konvertormi. Kuchynka vybavená kuchynskou linkou s drezom a sporákom elektrickým. Sociálno hygienické priestory vybavené umývadlom, sprchou a wc misou combi. Budova je napojená na vodovodnú prípojku z verejných rozvodov vody, elektrickú prípojku na rozvody NN a kanalizačnú prípojku do žumpy.

Chladiarenské a mraziarenské sklady s. č. 2097

POPIS STAVBY

Chladiarenske a mraziarenské sklady súp. č. 2097 situované na pozemku parc. č. 2097 v okrajovej časti obce Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo, okres Lučenec, tvorí súčasť areálu spoločnosti GARKO s.r.o..

Hala Chladiarenské a mraziarenské sklady s. č. 2097 na parc. č. 3964/3 bola daná do užívania kolaudačným rozhodnutím č. FĽ-SP-148/2013 zo dňa 31.12.2013, ktoré vydalo Mesto Fiľakovo. V súčasnej dobe sa využíva v súlade s vydaným kolaudačným rozhodnutím.

Dispozícia:

I.podzemné podlažie: požiarna nádrž 30 m3

I.nadzmené podlažie: chladiareň 2x, mraziareň 3x, chodba 2x, kancelária, čistá šatňa ženy-muži, nečistá šatňa ženy - muži, sociálno hygienické priestory, technologická miestnosť, umyvárka prepraviek, sklad prepraviek, upratovačka, udiareň, sklad, záložná rozrábka, baliareň

Technické riešenie:

Predpokladaná základná životnosť výrobných hál, podľa druhu konštrukcie a mieri udržiavania je 30 až 80 rokov. Na základe technického stavu haly zistenom pri obhliadke a kvality jej zhotovenia, predpokladám životnosť 80 rokov.

Jedná sa o jednopodlažnú oceľovú halu obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Hala je založená na železobetónových stupňovitých pätkách stužených železobetónovým trámom s vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti zhotovenej z PE fólie. Nosnú konštrukciu haly tvoria oceľové stĺpy osadené do železobetónových pätiek. Samotná hala je vytvorená z 10 modulov, čo je 9 polí, jedno pole je 1 x 6 m. Na rámovej konštrukcii je uchytené opláštenie haly zo sendvičových panelov PUR 100 mm respektíve z minerálnej vlny, exteriérová úprava panelu je z Al plechu. Konečná úprava fasády je náter. Strešná konštrukcia sedlového tvaru je vytvorená z oceľových priehradových väzníkov, pokrytá Al plechom a zateplená sendvičovými panelmi PUR 100. Strešná konštrukcia je vybavená klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu a bleskozvodom . V hale sú osadené rolovacie vráta. Elektroinštalácia svetelná aj motorická, elektrorozvodňa na poistkové automaty. Vykurovanie haly lokálne elektrickými konvertormi. V hale je zhotovená železobetónová priemyselná podlaha s rozptýlenou výstužou v sociálno hygienických priestoroch je keramická dlažba. V hale sú zhotovené rozvody elektroinštalácie svetelnej, motorickej, slaboprúdu, teplovodné a rozvody studenej vody. Otvorové konštrukcie okná a dvere prevažne plastové. Sociálno hygienické priestory žena a muži vybavené keramickými umývadlami, wc misami a sprchami. Zdroj teplej vody elektrické bojlery. V sociálno hygienických priestoroch podlahu tvorí keramická dlažba. Hala je vybavená zabezpečovacím systémom a protipožiarnym zabezpečením. Je napojená na vnútro areálové rozvody NN, vodovodnú prípojku z verejných rozvodov vody, kanalizačná prípojka je napojená do dvoch septikov cez odlučovače tukov. Prístup k hale je zabezpečený cez asfaltové spevnené plochy a vnútro areálové asfaltové komunikácie.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1