Detail nehnuteľnosti

Dražba areálu (sklady, kancelária, vážnica,...) v Kovarciach/ZĽAVA

  • Kovarce 505, Kovarce
ID: #5945

Popis nehnuteľnosti:


Kancelária s.č.505 na p.č.29/5

Objekt kancelárie je situovaný pri vstupe do areálu a je súčasťou predného oplotenia hodnoteného areálu. Objekt bol daný do užívania, pôvodná stavba, v roku 1966 a bol využívaný ako vrátnica. Súčasným vlastníkom bol objekt  zmodernizovaný (časové obdobie modernizácie nebolo pri obhliadke upresnené). Dispozične je objekt členený na dve kancelárie, kúpeľňu a wc. Objekt je dispozične riešený v úrovni jedného nadzemného podlažia  s povalovým priestorom. Zastrešený je so sedlovou strechou s krytinou keramickou.

Nosné a deliace konštrukcie sú zrealizované tradičnou technológiou murovaním z tehlového muriva o hrúbke celkovej 0,43m, Stropná konštrukcia je tvorená  dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Výplne okenných otvorov vrátane vstupných dverí sú tvorené plastovými profilmi s izolačným sklom. Vnútorné povrchové úpravy stien sú tvorené omietkami vápennými hladkými v kombinácii s keramickým obkladom stien. Vonkajšia povrchová úprava stien je tvorená omietkou na báze umelých zmesí kontaktného zatepľovacieho systému. Interiérové dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach. Nášlapná vrstva podlahovej konštrukcie je tvorená keramickou dlažbou.

Vykurovanie je lokálne kachľami na tuhé palivo. Ohrev teplej vody je zaveseným elektrickým ohrievačom umiestneným v kancelárii č.2. Objekt je vybavený rozvodom vody, kanalizácie a elektroinštalácie.

Vo  wc je umiestnené samotné wc so spodnou nádržkou typu kombi. Steny sú v časti obložené keramickým obkladom, podlaha keramická dlažba.

V kancelárii č.1 sú umiestnené krbové kachle na tuhé palivo, podlaha keramická dlažba.

V kancelárii č.2 je umiestnená kuchynská linka, ktorej súčasťou je nerezový kuchynský drez s pákovou batériou a zavesený elektrický ohrievač teplej vody, podlaha je keramická dlažba.

Z hľadiska pôvodného využitia objektu  ako vrátnica, objekt je hodnotený ako budova strážnic a vrátnic. Z dôvodu prevedenej modernizácie opotrebenie objektu je stanovené analytickou metódou, odborným odhadom znalca, so zohľadnením prevedenej modernizácie.

 

Vážnica s.č.506 na p.č.29/6

V priestore za kanceláriou je situovaný objekt vážnice so samotnou váhou. V priestore vážnice je umiestnená technologická časť váhy. Objekt vážnice  bol postavený v roku 1966. Dispozične je tvorený jednou miestnosťou situovanou v úrovni jedného podlažia s pultovou strechou. Samotná strešná krytina je tvorená azbesto cementovými vlnovkami.

Nosné konštrukcie sú zrealizované tradičnou technológiou murovaním z tehlového muriva o hrúbke 0,20m. Stropná konštrukcia je tvorená  dreveným trámovým stropom s rovným podhľadom. Výplne okenných otvorov sú tvorené jednoduchým oknom zo strany váhy a dreveným s doskovým ostením. Vnútorné povrchové úpravy stien sú tvorené omietkami vápennými hladkými. Vonkajšia povrchová úprava stien je tvorená škrabaným brizolitom. Nášlapná vrstva podlahovej konštrukcie je tvorená pvc. Objekt je vybavený elektrickým okruhom.

Z hľadiska charakteru objektu a jeho vybavenia je objekt hodnotený ako budova strážnic a vrátnic.

V náväznosti na vážnicu je vybudovaná mostová váha. Technologická jama pre váhu je vybudovaná z monolit, betónu. Samotná váha je riešená z kovovej konštrukcie. Váha je hodnotená ako vonkajšia úprava.

 

Sklad oleja s.č.509 na p.č.29/9

Objekt skladu olejov bol daný do užívania v roku 1983. Pôvodne bol využívaný ako sklad oleja pre technológiu sušenia a úpravy obilnín.  V čase obhliadky bol využívaný ako skladový priestor.

Dispozične je tvorený jedným priestorom, ktorý je vytvorený oceľovou konštrukciu s pultovou strechou. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovým  skeletom. Základy sú betónové monolitické s podmurovkou po celom obvode objektu. Opláštenie nosnej konštrukcie je tvorené oceľovým pozinkovaným plechom. Konštrukcia zastrešenie je tvorená oceľovými väzníkmi s krytinou tvorenou trapézovým plechom. Súčasťou obvodového plášťa sú plechové dvere. Podlaha je tvorená betónovou mazaninou

Objekt je vybavený elektroinštaláciou, ktorá podľa vyjadrenia sprievodcu pri obhliadke nebola napojená na rozvod elektrickej energie.

 

Sklad s.č.510 na p.č.29/10

Objekt skladu bol daný do užívania v roku 1915. Jeho pôvodné využitie bolo ako sklad poľnohospodárskych produktov pre veľkostatok bývalého susedného objektu. Pôvodne objekt bol súčasťou radovej zástavby poľnohospodárskych stavieb, nadväzujúce objekty z oboch strán objektu boli v predchádzajúcom období odstránené. Hodnotený objekt je jednopodlažný objekt so sedlovou strechou, dispozične tvorený jedným priestorom.

Objekt je založený na pásových základov. Obvodové murivo je tvorené klasickým tehlovým murivom prekladaným kameňom o hrúbke do 0,65m. Konštrukcia zastrešenia je tvorená dreveným sedlovým krovom s krytinou z pálenej škridle na husté latovanie. Stropná konštrukcia je tvorená väzníkmi konštrukcie zastrešenia. Konštrukcia zastrešenia je podopretá vnútornou dvojradovou stĺpikovou konštrukciou. Okná sú jednoduché oceľové. Vráta sú kovové celo plechové dvojkrídlové. Podlaha je drevená dosková. Vnútorná a vonkajšia povrchová úprava je tvorená vápennou hrubou omietkou, v časti muriva povrchová úprava narušená a odstránená. Klampiarske konštrukcie zastrešenia sú z pozinkovaného plechu na konci životnosti.

Konštrukcia zastrešenia je v krajnej ľavej časti poškodená úderom blesku (podľa vyjadrenia sprievodcu pri obhliadke). Vek stavby bol znalcom stanovený na 120rokov s predpokladanou životnosť ešte 17rokov. Pri stanovení bolo znalcom zohľadnená poškodenie konštrukcie zastrešenia a povrchovej úpravy stien.

 

Sklad s.č.511 na p.č.29/11

Objekt skladu bol daný do užívania v roku 1915. Jeho pôvodné využitie bolo ako sklad poľnohospodárskych produktov pre veľkostatok. Hodnotený objekt je jednopodlažný objekt so sedlovou strechou, dispozične tvorený jedným priestorom.

Objekt je založený na pásových základov. Obvodové murivo je tvorené klasickým tehlovým murivom prekladaným kameňom o hrúbke do 0,65m. Konštrukcia zastrešenia je tvorená dreveným sedlovým krovom s krytinou z pálenej škridle na husté latovanie. Stropná konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom so záklopom tvoreným drevenými doskami.  Konštrukcia zastrešenia je podopretá vnútornou dvojradovou stĺpikovou konštrukciou. Okná sú jednoduché oceľové. Vráta sú kovové celo plechové dvojkrídlové. Podlaha je drevená dosková. Vnútorná a vonkajšia povrchová úprava je tvorená vápennou hrubou omietkou, v časti muriva povrchová úprava narušená a odstránená. Klampiarske konštrukcie zastrešenia sú z pozinkovaného plechu.

 

Podlahový sklad s.č.512 na p.č.29/12

Hodnotený objekt bol daný do užívania v roku 1940. Objekt je súčasťou zástavby bývalého šľachtického sídla. Objekt bol pôvodne využívaný ako sýpka obilia. Dispozične je objekt riešený v úrovni troch nadzemných podlaží s valbovou strechou. V čase obhliadky bolo využívané prvé nadzemné podlažie ako sklad s kanceláriou. Objekt je dispozične rozdelený na dve časti so samostatnými vstupmi, pričom konštrukčné riešenie  oboch častí je identické.

Sklad je tvorený pozdĺžnym dvojtraktom, pričom stredová nosná konštrukcia je tvorená oceľobetónovými stĺpmi s oceľobetónovými prievlakmi. Obvodové murivo je z tehlového muriva z premenlivou hrúbkou stien, ktorá sa zmenšuje s výškou nadzemných podlaží, kde má hrúbku od 1,20m do 0,60m. Stropná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami je tvorená dreveným trámovým stropom s viditeľnými trámami s doskovou podlahou. Podlaha na 1.NP je tvorená betónovou mazaninou. Jednotlivé podlažia v oboch častiach sú prepojené dreveným schodiskom bez podstupníc. Krov je drevený valbový s krytinou z hliníkového eloxovaného plechu na debnení. Klampiarske prvky sú z pozink. plechu. Okná sú jednoduché oceľové. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien sú tvorené hladkými omietkami.

Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou a motorickou. Na objekte bola vykonávaná pravidelná údržba aj v dobrom technickom stave bez viditeľných poškodení.

Čelná strana objektu, strana situovaná do hodnoteného areálu je opatrená oceľovou konštrukciou prestrešenia, ktorá je tvorená pultovou konštrukciou. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovými profilmi, samotná krytina je tvorené pozinkovaným profilovaným plechom.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 90 750 €

Domy a vily - Rodinný dom Pripravujeme dražbu domu - Veterná Poruba, okr. Lipt. Mikuláš 39, Veterná Poruba

  • 379.00m2
  • 6
dražba 85 950 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba rodinného domu - Halič, ul. Staničná Staničná 526/23, Halič

dražba 93 600 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom / Pruské/ZĽAVA Savčina 11, Pruské

  • 260.81m2
  • 6
dražba 85 000 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - rodinný dom s pozemkom v Ivanke pri Nitre Mateja Tučku 318/6, Ivanka pri Nitre

  • 247.86m2
  • 6