Detail nehnuteľnosti

Dražba priemyselného areálu (12000 m2) - Bardejov - 2. kolo

  • Štefánikova 2881, Bardejov
ID: #6062

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Bardejov, ul. Štefánikova č. 2879, 2881, 2882

Dátum konania dražby: dňa 10.03.2020
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov, konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 752 000 eur
Dražobná zábezpeka: 40 000 eur

Číslo účtu: SK60 1111 0000 0011 2183 4006
Variabilný symbol: 962019

Termín prvej obhliadky: dňa 21.02.2020 o 08:15
Termín druhej obhliadky: dňa 05.03.2020 o 08:15

Cena stanovená znaleckým posudkom: 940 000 eur

Hala - časť výrobná hala

Výrobná hala je najväčším a hlavným objektom areálu, nachádza sa na Štefánikovej ulici v Bardejove, v priemyselnej zóne mesta v areáli bývalej Strojno-traktorovej stanice (STS). Areál je od centra mesta vzdialený 1,5 km. Hala bola postavená v rámci rozšírovania areálu bývalej STS ako opravárenská hala rozmetadiel a poľnotechniky. Podľa dokladov bola daná do užívania v roku 1985. Podľa prehlásenia zástupcu vlastníka v poslednom čase slúžila pre strojárenskú a zámočnícku výrobu spoločnosti KFŠ DELTA s.r.o. Na severnej strane haly je administratívna časť. V čase ohodnotenia už výroba v hale nie je, hala je mimo prevádzky. Hala je v pôvodnom stave, bez výraznejších ekonštrukcií a opráv, ktoré by zvyšovali životnosť objektu, údržba haly je zanedbaná, nepravidelná. Nosná konštrukcia haly je z prefabrikovaného betónového skeletu priečného rozponu 2x 18,0 m, v pozdĺžnom module 12x

6,00 m. Strešné väzníky sú prefabrikované priehradové betónové rozponu 18 m. Hala je jednopodlažná s 3 pojazdnými mostovými žeriavmi nosnosti 5 t. Strecha je jednoplášťová so strešnými rebierkovými panelmi. Obvodové opláštenie haly je z pórobetónových zavesených panelov.

Dispozičné riešenie - v hale je hlavný výrobný priestor, bývalá prípravovňa, bývalý priestor pieskovania, priestor bývalej lakovne, skladový priestor s dielňou a priestor bývalej pyrolýzy. Kúrenie - ústredné s vlastnou plynovou kotolňou mimo halu - oceľové registre, teplovzdušné vykurovacie jednotky, plynové infražiariče. Elektroinštalácia - svetelná a motorická inštalácia, rozvádzače v elektrorozvodni (AB) a hale, bleskozvod - kompletný. Rozvody teplej a studenej vody - pôvodné - rozvody studenej vody z oceľového pozinkovaného potrubia. Vnútorná kanalizácia - pôvodná - kanalizácia je zaústená do vnútrozávodnej kanalizačnej siete. Vnútorné hygienické zariadenia - v hale nie sú, hygienické a soc. zariadenia sú v administratívnej časti.

Hala - administratívna časť

Administratívno-prevádzková časť haly je na severnej strane výrobnej haly, nachádza sa na Štefánikovej ulici v Bardejove, v priemyselnej zóne mesta v areáli bývalej Strojno-traktorovej stanice (STS). Administratívno-prevádzková časť haly bola postavená spolu s výrobnou halou v rámci rozširovania areálu bývalej STS. Podľa dokladov bola daná do užívania v roku 1985. Slúžila pre administratívne a technicko- prevádzkové potreby spoločnosti KFŠ DELTA s.r.o. V čase ohodnotenia budova nie je užívaná, je mimo prevádzky. Budova je v podstate v pôvodnom stave. Kancelárske priestory sú z časti rekonštruované a opravené (podlahy, podhľady, omietky), fasáda je z dvoch strán zateplená a obložená plechovým kazetovým obkladom. Údržba budovy je zanedbaná, nepravidelná. Nadstavba podkrovia nie je ukončená, je rozostavaná od r.2011, zrealizovaná je iba nová strecha bez vstavby podkrovia. Nosná konštrukcia haly je z prefabrikovaného betónového skeletu v pozdĺžnom module 6x 6,00 m a priečnom module 6,00+3,00 m. Budova má 3 nadzemné podlažia a rozostavané podkrovie s novou strechou drevenej konštrukcie. Obvodové opláštenie budovy je z pórobetónových zavesených panelov. Dve strany plášťa sú zateplené a obložené plechovým kazetovým obkladom.

Dispozičné riešenie

1.NP - vstup so zádverím, vstupná chodba, schodisko, 2 kancelárie, skladové priestory, archív, plynová kotolňa (iba pre administratívnu časť), WC, umyvárka a šatňa pre výrobných pracovníkov, elektrorozvodňa

2.NP - schodisko, chodba, 4 kancelárie, WC, laboratórium (pyrolýza), rozostavané priestory plánovanej sauny so sprchami

3.NP - schodisko, chodba, 8 kancelárií, WC, bývalá kuchynka, pokladňa, na chodbách sú 2 vstavané skrine (archív)

Podkrovie je rozostavené, prázdny priestor, iba strecha bez vstavby podkrovia, Kúrenie je ústredné s vlastnou plynovou kotolňou na 1.NP sa nachádzajú radiátory oceľové rebrové a panelové. Elektroinštalácia je svetelná, bleskozvod - kompletný. Rozvody teplej a studenej vody sú z oceľového pozinkovaného potrubia, TUV ohrievaná elektrickými zásobníkovými ohrievačmi. Vnútorná kanalizácia je zaústená do vnútrozávodnej kanalizačnej siete. Vnútorné hygienické zariadenia - pôvodné - WC, umývadlá a sprchy, deliace prepážky WC sú z oceľových priečok. Nadstavba podkrovia - iba nová strecha zrealizovaná v zmysle projektovej dokumentácie v roku 2011.

Kotolňa, garáže - časť bývalé garáže - sklad

Objekt bývalých garáží sa nachádza v južnej časti areálu na Štefánikovej ulici v Bardejove. Bývalé garáže boli postavené v rámci areálu bývalej STS. Pôvodné garáže boli dané do užívania okolo roku 1980. V čase ohodnotenia už neslúžia pôvodnému účelu, slúžia ako sklad uhlíka. Na západnej strane k objektu je pristavaná kotolňa so skladom. Údržba objektu je zanedbaná, chátra. Nosná konštrukcia halového typu, murovaná z tehál hr.37,5 cm, strecha - oceľové väzníky sedlového tvaru. Dispozičné riešenie - skladový priestor. Elektroinštalácia - svetelná a motorická inštalácia - rozvody, bleskozvod - nie je.

Kotolňa, garáže - časť kotolňa

Plynová kotolňa so skladom sa nachádza v južnej časti areálu na Štefánikovej ulici v Bardejove. Plynová kotolňa bola postavené v rámci areálu bývalej STS pre vykurovanie výrobnej haly. Bola daná do užívania v roku 1985. V čase ohodnotenia už nie je v prevádzke, až do tohto času slúžila svojmu účelu – vykurovanie výrobnej haly. Pri kotolni je z východnej strany sklad (bývalé garáže) a z južnej strany je pristavaný plechový sklad. Údržba objektu je zanedbaná. Nosná konštrukcia je murovaná z tehál hr.37,5 cm, strecha - drevený krov sedlového tvaru. Dispozičné riešenie - skladový priestor, kotolňa, regulácia plynu, sklad Elektroinštalácia - svetelná a motorická inštalácia. Prívod plynu do kotolne.

Olejové hospodárstvo - oceľový prístrešok, havarijná nádrž

Olejové hospodárstvo- oceľový prístrešok je postavený z južnej strany za výrobnou halou. Podľa kolaudačného rozhodnutia bol objekt daný do užívania v r. 2007. Slúži pre skladovanie olejov a horľavín. Pozostáva z vlastného prístrešku so stáčacou plochou a havarijnou nádržou. Vzhľadom na ľahkú oceľ. konštrukciu životnosť stanovujem 30 rokov. Nosná konštrukcia je z kovových stĺpov bez opláštenia, dve polia, strecha sedlového tvaru, krytina z trapezového plechu. Havarijná nádrž je pri olejovom hospodárstve, je betónová o objeme 3 m3, zriadená v roku 2007.

Hala na demontáž starých vozidiel

Hala na demontáž starých vozidiel je postavená severne od výrobnej haly. Objekt bol pôvodne postavený a určený na umývanie poľnostrojov pred opravou (umyvárka) v STS v roku 1985. V

poslednom čase slúžila ako autodielňa a sklad, v čase ohodnotenia už nie je užívaná, je mimo prevádzky. Hala je v pôvodnom stave, bez rekonštrukcií a opráv, údržba haly je zanedbaná. Nosná konštrukcia haly je z prefabrikovaného betónového skeletu priečneho rozponu 12,0 m, v pozdĺžnom module 3x 6,00 m. Strešné väzníky sú prefabrikované betónové plnostenné pultového tvaru rozponu 12 m. Hala je jednopodlažná so vstavbou skladov, kancelárie a nefunkčnej soc. Časti. Strecha je

jednoplášťová so strešnými rebierkovými panelmi. Obvodové opláštenie haly je z pórobetónových zavesených panelov. Dispozičné riešenie - v hale je hlavný priestor dielne, bývalá kancelária, skladové priestory a nefunkčné soc. zariadenie.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:

Základy - železobetónové pätky a pásy s izoláciami proti vode. Zvislé konštrukcie - nosné konštrukcie - betónový prefabrikovaný skelet, vstavba murovaná, obvodový plášť je zo zavesených pórobetónových panelov. Vodorovné konštrukcie - stropy v hale nie sú, v stavbe je betónový rovný strop, schody na strop vstavby oceľové. Strecha - jednoplášťová plochá s atikami a vnútorným strešným zvodom poškodeným, krytina je pôvodne plechová prelepená mäkkou asfaltovou krytinou, nosná konštrukcia strechy je z prefabrikovaných betónových plnostenných väzníkov pultového tvaru rozponu 18,0 m so strešnými rebierkovými panelmi, strecha pri daždivom počasí zateká, fasáda poškodená. Úprava vnútorných povrchov - omietky vápenné hrubé, keramický mozaikový obklad po obvode do výšky1,80 m

Plechový sklad pri kotolni na p.č.1688/1

Plechový kovový sklad je postavený z južnej strany kotolne (p.č.1688/22) na p.č.1688/1. Sklad bol postavený okolo r.2012. Slúži pre skladovanie pneumatík a iného materiálu.  Nosná konštrukcia je z kovových stĺpov, opláštená trapezovým plechom, strecha pultového tvaru s drevenými krokvami a krytinou z asfaltových vlnitých dosiek typu Onduline. Základy - iba pätky pod stĺpami. Zvislé konštrukcie - nosné konštrukcie  - kovové stĺpy kruhového prierezu D 150 mm, opláštená trapezovým plechom s nízkou vlnou. Strecha - pultového tvaru, drevené krokvy, krytina je z asfaltových vlnitých dosiek typu Onduline, klampiarske prvky z pozinkovaného plechu. Podlahy - v sklade je hrubá betónová podlaha. Výplne otvorov - vráta 1x oceľové otváravé plechové s kovovou konštrukciou.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1