Detail nehnuteľnosti

Dražba veľkoskladu - Stará Ľubovňa - 1. kolo

  • Továrenská 831/12, Stará Ľubovňa
ID: #6078

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Stará Ľubovňa, ul. Továrenská č. 831/12

Dátum konania dražby: dňa 15.07.2020
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov - konferenčná miestnosť na 1. poschodí

Najnižšie podanie: 308 000 eur
Dražobná zábezpeka: 15 000 eur

Číslo účtu: SK41 1100 0000 0026 2380 5437
Variabilný symbol: 1002019

Termín prvej obhliadky: dňa 29.06.2020 o 09:00
Termín druhej obhliadky: dňa 13.07.2020 o 09:00

Cena stanovená znaleckým posudkom: 308 000 eur

Budova obchodu a služieb: ide o samostatne stojacu jednopodlažnú stavbu haly bez podpivničenia. Pôvodne bola stavba vybudovaná a slúžila ako veľkosklad zeleniny, v čase obhliadky je budova využívaná ako krajčírska dielňa a skladové priestory. Budova bola vybudovaná v rokoch 1986-1989 so začiatkom užívania v roku 1989. V 1. NP sa nachádzajú tieto miestnosti: dielne, striháreň, sklady, šatne, chodby, sociálne zariadenia pre mužov a ženy. Budova je založená na betónových základových pásoch a petkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie objektu sú montované z prefabrikovaných žb. stĺpov. Obvodový plášť budovy je montovaný z plynosilikátových panelov a murovaný z pórobetónových tvárnic Porfix hr. 30-40 cm. Strecha objektu je riešená prevážne ako sedlová a pultová jednotlivých častí budovy. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic. Vnútorné povrchové úpravy stien zo štukovej omietky. Vonkajšia povrchová úprava stien z minerálnej omietky na zateplení z polystyrénu hr. 60 mm. Podlahy vnútorných predajných  priestorov z cementového poteru, ktoré sú opatrené náterom na betón. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Okná v celej budove plastové EURO s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere dyhované na báze dreva do kovových zárubní, vchodové dvere plastové s presklením. Vykurovanie ústredné s panelovými radiátormi, stropnými vykurovacími teplovodnými  telesami. Zdrojom tepla sú tri kondenzačné plynové kotly pre jednotlivé okruhy, ktoré sú zavesené na stene v prístavbe kotolne umiestnenej pri budove zo severnej strany. Ohrev TÚV zásobníkovým ohrievačom TÚV, ktorý je  tiež umiestnený v kotolni. Sociálne zariadenie je riešené samostatne pre mužov a ženy vybavené umývadlami, WC kombi, samostatnou sprchou a pisoármi v mužskej časti. V roku 2006 bola vybudovaná prístavba plynovej kotolne.

Prístrešky kovovej konštrukcie z troch strán budovy: ide o stavby prekrývajúce nakladacie rampy z východnej, južnej a západnej strany budovy. Prístrešky sú zrealizované z kovových stĺpov ukotvených do základových pätiek prepojených základovými pásmi s betónovou nadmúrovkou, ktorá tvorí bočné steny rámp pod prístreškami bez výplne obvodového plášťa. Strešná konštrukcia z kovových valcovaných nosníkov. Krytina prístreškov je zrealizovaná z pozinkovaného trapezového plechu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy rámp pod prístreškami sú čiastočne z betónovej mazaniny a čiastočne z liateho asfaltu.

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1