Detail nehnuteľnosti

Dražba "Čatlošovej Vily" s kúpaliskom - Železná studnička - Bratislava

  • Cesta Mládeže 18, Bratislava-Nové Mesto
ID: #6217

Popis nehnuteľnosti:


1. kolo dražby areálu bývalej "Catlošovej vily" - doliečovacieho a rekreačného zariadenia so súp. č. 2833 a kúpaliska v Železnej studničke v Bratislave.

Dátum a čas konania dražby: 22.06.2022 o 10:30 hod - dražobná miestnosť bude otvorená minimálne od 10:00 h.

Miesto konania dražby: Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava, konferenčná miestnosť PRESTO na prízemí

Najnižšie podanie pre 1. kolo dražby: 6.000.000,- EUR

Dražobná zábezpeka: 45.000,- EUR

Obhliadka č. 1 - 06.06.2022 10:00 hod

Obhliadka č. 2 - 15.06.2022 10:00 hod

Areál sa nachádza v Hornej Mlynskej doline, k.ú.: Vinohrady, predmet dražby je evidovaný na LV č. 5790.

Spolu sa draží taktiež 68.546 m2 pozemkov, budova Doliečovacieho a rekreačného zariadenia, známa ako sanatórium alebo ako "Čatlošova vila", budova vodoliečby, budova vrátnice, vodojem, regulačná stanica plynu, garáže a dielne, parkovisko pri budove, areál kúpaliska spolu s kamenným mostom ponad vodný tok Vydrice, vodný zdroj, objekt pri bazénoch (bávalý bufet a kabínky a toalety na kúpalisku). Celý areál je oplotený a prístupný z miestnej komunikácie ulice Cesty Mládeže.

Priamo k areálu jazdí MHD - č. 43, zastávka je pár desiatok metrov od vstupu do areálu, jedná sa o poslednú zastávku v danej lokalite. Mestskou hromadnou dopravou je prístupnosť z parkoviska pri ceste na Červený most cca 10 minút. V celej lokalite platí Zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám, okrem s povolením Hlavného mesta SR Bratislavy a lesov SR, čo zaručuje tiché a čisté prostredie. Priamo cez areál preteká vodný tok Vydrica, vodný tok 2. rádu Európskeho významu, v ktorom žije Rak Riavový. Priamo v areály je infraštruktúra - prístupové cesty a chodníky spojenia medzi kúpaliskom a budovou Čatlošovej Vily. Jedná sa o veľmi lukratívnu oblasť v rámci Hlavného mesta Slovenskej republiky. Budova samotnej Čatlošovej vily je národná kultúrna pamiatka. 

Doliečovacie a rekreačné zariadenie s.č. 2833 – Čatlošova vila

Predmetom dražby je areál bývalého doliečovacieho zariadenia známeho ako Čatlošova vila spolu s bývalým kúpaliskom na Železnej studničke v Bratislave. Predmet dražby je priamo prístupný miestnou komunikáciou, ulicou Mládeže. Táto komunikácia je vedená ako hlavná cyklistická trasa – autá iba s povolením magistrátu Hlavného mesta. Priamo pred vstupom do areálu je zastávka MHD, ktorá tu má pravidelnú linku – č. 43.

Stavba budovy doliečovacieho a rekreačného strediska bola vybudovaná v roku 1942 ako „Čatlošova vila“. Prístavba „vodoliečby“ bola pristavaná k hlavnej budove v roku 1959. Pôvodná stavba je národnou kultúrnou pamiatkou. 

Pôvodná stavba má jedno podzemné podlažie  a dve nadzemné podlažia + podkrovie. Spolu je úžitková plocha 1720,74 m2.

Garáže na p.č. 19635/11-14

Predmetom dražby sú aj garáže umiestnené za budovou garáží a dielne na pozemkoch KN p.č. 19635/11, 19635/12, 19635/13, 19635/14.  Stavby boli postavené v roku 1975 na betónovej spevnenej ploche. Ide o 4 prefabrikované betónové garáže, prestrešené plochou strechou s krytinou asfaltová lepenka.

Garáže na p.č. 19635/15

Stavba garáže na parc. č 19635/15 bola daná do užívania v roku 1954. Stavba je postavená na  parcele č. 19635/15 na  betónových základoch s obvodovým murivom z tehál, strop betónový. Vráta 3x oceľové. Stavba je samostatne stojaca nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím. Podlahová plocha garáže je 119,78 m2.

Vrátnica na p.č. 19635/17

Stavba vrátnice je postavená na pozemku KN p.č. 19635/17. Je postavená na betónových základoch. Z prednej strany je stavba drevená v zadnej časti murovaná. Stavba je samostatne stojaca, nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím. Stavba bola postavená v roku 1990. Podlahová plocha je 33,97 m2.

Budova na kúpalisku s.č. 2820 p.č. 19628/7

Daná stavba bola postavená v roku 1973. Je umiestnená v spodnej časti na rovinatom pozemku KN p.č. 19628/7 vedľa bazénom. Ide o samostatne stojacu stavbu, čiastočne podpivničené s dvomi nadzemnými podlažiami, pričom II.NP je len nad časťou I.NP, zvyšná časť je terasa. Prístup k stavbe je cez mostík v smere od cesty Mládeže a tiež z okolitých trávnatých plôch umiestnených pri bazénoch.

Strojovňa pitnej vody (vodný zdroj)

Predmet dražby je aj strojovňa pitnej vody, ktorá bola postavená v roku 1961. Je postavená na pozemku KN 19628/3. Stavba je postavená na betónovom základe s obvodovým murivom z tehál hr.0,45m. V objekte je umiestnená elektrická rozvodná skriňa, vykurovanie akumulačnými elektrickými kachľami + 1x elektrický radiátor. Vyhotovený je rozvod vody a elektro, vyhotovený je bleskozvod. vonkajšie úpravy vápenná omietka hladké. Podlahová plocha je 25,71 m2.

Regulačná stanica plynu

Stavba regulačnej stanice plynu je postavená v hornej časti nad stavbou budovy doliečovacieho a rekreačného zariadenia na p.č. 19635/10. Stavba je umiestnená v blízkosti stavby vodojemu. Ide o samostatne stojacu oceľovú stavbu,  postavenú na betónových základoch bez stropnej konštrukcie. Prestrešenie je riešené pultovou strieškou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné úpravy povrchov – náter. Podlaha je vyhotovená ako betónová. Vstupné dvere sú oceľové. Podlahová plocha je 26,2 m2.

Oceľový prístrešok pri garážach

Oceľový prístrešok je postavený oproti monolitickým  garážam na pozemku KN p.č. 19635/3. Nosná konštrukcia je vyhotovená z oceľových stĺpikov . Stavba je rozdelená na dve časti oceľovým vlnitým plechom, ktorý tvorí jednu bočnú stenu a predelovaciu stenu. Presteršenie je riešené krovom s krytinou azbestocementové vlnovky, podlaha - betónová.

Vodojem na p.č. 19635/8

Vodojem je  postavený na p.č. 19635/8 . Objket sa skladá zo samotnej nádržne o objeme 50m3 a nadzemnej murovanej časti. Podzemná časť ( samotný vodojem) je tvorený betónovou nádržou na uskladnenie pitnej vody.

Drobná stavba - murovaná nad vodojemom

Murovaná drobná stavba nad vodojemom je postavená vedľa regulačnej stanice plynu na p.č. 19635/8. Ide o samostatne stojacu drobnú stavbu postavenú na betónovom základe. Obvodové murivo je z tehál, strop betónový. Zastrešenie je riešené plochu strechou s krytinou natavované asfaltové pásy. Samotná stavba pozostáva z vstupnej miestnosti, z ktorej je prístupný vodojem o objeme 50m3 . Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenné hladké, vstupné dvere oceľové. Prístup do stavby je po vonkajšom betónovom schodisku. Elektroinštalácia – svetelná.

Bazén detský a plavecký na p.č. 19628/6

Bazény sú umiestnené na rovinatom pozemku KN p.č. 19628/6. Vybudované boli v roku 1960. Bazény boli naposledy rekonštruované v roku 1976. Od roku 2001 nie sú využívané a chátrajú.

Bazény boli napájané vodou z potoka Vydrica cez usadzovaciu a odkaľovaciu nádrž, ktorá je umiestenná vedľa potoka za stavbou úpravovne vody.  Steny hlavne plaveckého bazéna sú značne popraskané.

Čistička odpadových vôd na p.č. 19628/2

ČOV je umiestnená na p.č. 19628/2.  Z nej je prečistená voda odvádzaná do potoka Vydrica. ČOV je veľká. Sú do nej odkanalizované aj fínske domčeky, ktoré boli pôvodne vybudované pre pracovníkov v doliečovacom a rekreačnom stredisku. ČOV má podľa predloženého znaleckého posudku objem 50m3. Podľa údajov správcu objektu je ČOV navrhnutá pre 120 osôb.

V prípade záujmu o individuálnu obhliadku prosím kontakt tel. č. 0908 258 115 alebo tel. č. 0911 620 317

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.


Benefity


Luxusný
Pekný výhľad
Tiché prostredie
Nemocnica
MHD
Bazén
Možnosť rybolovu
Turistika
Cykloturistika

Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1