Detail nehnuteľnosti

Dražba polyfunkčného areálu a pozemku - Hurbanovo - 1. kolo

  • Chotínska 22, Hurbanovo
ID: #6055

Popis nehnuteľnosti:


Klimatizačný sklad so súp. č. 2999 na pozemku s parc. č. 1158/2

Stavba haly klimatizačného skladu je prízemná kovovej skeletovej zvislej nosnej konštrukcie so šikmou sedlovou strešnou konštrukciou z oceľových priehradových väzníkov. K západnému priečeliu stavby haly je pristavaná murovaná strojovňa, prízemná pôdorysnej rozlohy menšej než 25 m2. Uvedená stavba skladovacej haly je založená na základových pätkách a pásoch zo železobetónu. Zvislé nosné konštrukcie sú kovové prvky tyčové skeletové. Obvodový plášť stavby je sendvičové murivo pozostávajúce z tehlového muriva a z vnútorných tepelno-izolačných dosiek s povrchovou úpravou z eloxovaných kovových dosiek s tepelnoizolačnou vrstvou polyuretánovou, namontovanou na murovanú výplň obvodového plášťa. Strecha stavby je šikmá sedlová z oceľových priehradových väzníkov, bez možnosti podkrovia, so strešnou krytinou z vlnitých dosiek prelamovaných hliníkových. Vnútorné úpravy povrchov skladovej haly sú kovové dosky s eloxovanou úpravou povrchu. Vráta sú kovové otváravé natreté krycím náterom. Podlahové konštrukcie sú tvrdé priemyselné podlahy s nášľapnou vrstvou prevažne z betónovej mazaniny. V objekte je vyhotovená svetelná aj motorická elektroinštalácia, klimatizačné zariadenie a bleskozvod.

Sklad bez súp. č. na pozemku s parc. č. 1159 v kat. ú. Hurbanovo

Objekt skladu surovej papriky je stavba prízemná murovaná so šikmou sedlovou strechou, bez možnosti podkrovia a bez podpivničenia, so zvislými nosnými konštrukciami, ako aj obvodovým plášťom murovaným so zateplenou strešnou konštrukciou s priehradovými strešnými väzníkmi oceľovej konštrukcie, bez stropnej konštrukcie, ale s kovovým podhľadom so zateplením. Stavba skladu je založená na základových pätkách a pásoch zo železobetónu. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál pálených. Stropná konštrukcia stavby nie je vyhotovená. Vyhotovená je iba kovový podhľad vnútorných priestorov opatrená vodorovnou tepelnou izoláciou. Strecha je šikmá sedlová z oceľových priehradových väzníkov, bez možnosti podkrovia so strešnou krytinou z pozinkovaných plechových dosiek prelamovaných. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie objektu je zabezpečené prostredníctvom nástenných vykurovacích registrov a konvektorov. Podlahové konštrukcie sú tvrdé priemyselné s nášľapnou vrstvou prevažne z betónovej mazaniny. Okná sú oceľové jednoducho zasklené, vráta a dvere sú oceľové otváravé. Objekt je zásobovaná studenou vodou z verejného vodovodu, je napojený na sekundárnu sieť NN, na verejný STL plynovod a na kanalizačnú stokovú sieť. V objekte je vyhotovená svetelná a motorická elektroinštalácia.

Sklad bez súp. č. na pozemku s parc. č. 1161 v kat. ú. Hurbanovo

Objekt (bývalá Kotolňa a sušiareň) je stavba prízemná, murovaná so šikmou sedlovou strechou, bez možnosti podkrovia a bez podpivničenia, so zvislými nosnými konštrukciami murovanými, so strechou z priehradových strešných väzníkov oceľovej konštrukcie, s murovaným obvodovým plášťom, so stropnou konštrukciou vybudovanou, ako podhľadom na spodných prútoch priehradového väzníka. V objekte bola vyhotovená svetelná a motorická elektroinštalácia, inštalácia vody a kanalizácie. Pôvodná stavba kotolne je prízemná murovaná, so šikmou sedlovou strešnou konštrukcie, bez možnosti zabudovania podkrovia a bez podpivničenia. Na stavbe sú začaté práce na prestavbe na nové účely. Demontované boli zdroje tepla a boli vykonané niektoré búracie práce. Stavba v súčasnej dobe je v stave rozostavanom, nedokončenom, mimo prevádzky.

Výrobná hala č. 2 bez súp. č. na pozemku s parc. č. 1162 v kat. ú. Hurbanovo

Stavba skladovacej prevádzkovej budovy užívanej na účely skladovacie, bola na tento účel vybudovaná koncom päťdesiatich rokov minulého storočia. Neskoršie na II. nadzemnom podlaží stavby boli vybudované sociálne zariadenia pre mužov a pre ženy. Stavba na tento účel môže byť užívaná až do dnešnej doby. Stavba je založená na základových pásoch a základových pätkách zo železobetónu. Zvislé nosné konštrukcie sú monolitické železobetónové, tyčové, skeletové, obvodový plášť vybudovaný iba pri časti stavby je murovaný z tehál pálených. Stropná konštrukcia stavby dvoch podlaží je vyhotovená z monolitickej železobetónovej dosky. Strecha je šikmá sedlová zo železobetónových monolitických strešných trámov, bez možnosti podkrovia so strešnou krytinou z pozinkovaných plechových dosiek. Vykurovanie objektu je zabezpečené prostredníctvom vykurovacích registrov zo samostatnej plynofikovanej kotolne, umiestnenej na prízemí ohodnocovanej stavby. Podlahové konštrukcie sú tvrdé s nášľapnou vrstvou prevažne z betónovej mazaniny, v sociálnych miestnostiach z PVC a z keramických dlaždíc. Okná V prevažnej väčšine priestorov stavby sú oceľové jednoduché a vráta a dvere sú oceľové otváravé. Dvere v sociálnych miestnostiach drevené hladké a okná sú drevené zdvojené. Objekt je zásobovaný teplou a studenou vodou z elektrického a kombinovaného ohrievača vody z uvedenej plynofikovanej kotolne a je napojená na sekundárnu sieť NN a na kanalizačnú stokovú sieť. Objekt železobetónového skladu je stavba štvorpodlažná, so šikmou sedlovou strechou, bez možnosti podkrovia a bez podpivničenia. V objekte je vybudované oceľové aj železobetónové schodište monolitické. Na I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve miestnosti skladov na sušenie poľnohospodárskych produktov, plynofikovaná kotolňa a dve údržbárske sklady. Najväčšia skladovacia miestnosť zaberá aj priestor II. nadzemného podlažia. Na prevažnej ploche II. nadzemného podlažia sú vyhotovené sociálne zariadenie a to šatne, kúpeľne, WC pre mužov a ženy. V uvedených miestnostiach je vyhotovený rozvod zdravotechniky a sú namontované aj zariaďovacie predmety, umývadlá, sprchy, pisoáre a záchodové misy. V jednej miestnosti je zabudovaná aj drobná kuchynská linka.

Zostávajúca časť II. nadzemného podlažia nad miestnosťami skladov údržbárov je otvorená bez obvodového plášťa. Zhodne III. a IV. nadzemné podlažie je otvorené bez obvodového plášťa a bez stropnej konštrukcie najvyššieho podlažia. V objekte je vyhotovená svetelná a motorická elektroinštalácia, inštalácia vody, kanalizácie, plynu a ústredného vykurovania.

Výrobná hala č. 1 bez súp. č. na pozemku s parc. č. 1163

Stavba je založená na základových pásoch zo železobetónu. Zvislé nosné konštrukcie, ako aj obvodový plášť je murovaný z tehál pálených. Stropná konštrukcia prízemia stavby je monolitická železobetónová, ale v niektorých častiach stavby je drevená trámčeková bez podhľadu. Strecha stavby je šikmá sedlová, tesárskej konštrukcie, so stojatou stolicou, so strešnou krytinou z plechových dosiek hliníkových s možnosťou zabudovania podkrovia. Vonkajšie úpravy povrchov sú murivá škárované a vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie objektu je zabezpečené ústredne. Podlahové konštrukcie sú tvrdé s nášľapnou vrstvou prevažne z betónovej mazaniny, ale v niektorých miestnostiach prízemia sú aj dlažby terazzové. Okná sú oceľové jednoduché a vráta a dvere sú oceľové aj drevené otváravé. V objekte sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie a plynoinštalácie. V budove sú namontované zariaďovacie predmety, ako umývadlá apod., Vodovodné batérie sú obyčajné. Prístup na vyššie nadzemné podlažia je možné prostredníctvom jednoramenného schodišťa drevenej konštrukcie bez podstupníc. V objekte je vyhotovená svetelná a motorická elektroinštalácia a inštalácia rozvodov. Vykurovanie stavby je zabezpečené ústredne prostredníctvom oceľových vykurovacích panelov. V objekte je zabudovaná technológia na úpravu, na výrobu potravinárskych výrobkov.

Strážna budova a vrátnica na pozemku s parc. č. 1158/3

Objekt strážnej budovy a vrátnice je stavba prízemná murovaná s jednoplášťovou plochou strechou bez možnosti podkrovia a bez podpivničenia, so zvislými nosnými konštrukciami prevažne murovanými, stropná konštrukcia je železobetónová do oceľových nosníkov, zateplené minerálnou vlnou. Vodorovné konštrukcie stavby sú montované z oceľobetónových prefabrikovaných stropných panelov s rovným omietnutým podhľadom. Strešná konštrukcia je plochá jednoplášťová, so strešnou krytinou z asfaltových privarovaných pásov. Vykurovanie prízemia je zabezpečené lokálne prostredníctvom plynovej kachle, vyhotovená je elektroinštalácia svetelná a motorická a sanitná inštalácia. Stavba okrem sekundárnej siete NN a areálového rozvodu vody nie je napojená na ostatné druhy inžinierskych sietí. Voda pre účely prevádzky je zabezpečená z verejného vodovodu a splaškové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete.

Mostová váha na pozemku s parc. č. 1158/1– asfaltobetón

Mostová váha sa nachádza pri vstupe do areálu. Užívaná je od roku 1992, prevádzkovo napojená na vrátnicu a budovu strážnej služby.

Administratívna budova so súp. č. 110 na pozemku s parc. č. 1165

Jedná sa o pôvodnú stavbu rodinného domu vybudovanú v roku 1940 na účely obytné, ako rodinný dom. Predmetná stavba bola prebudovaná na účely administratívno-prevádzkové. Stavba bola následne úplne obnovená, prestavaná a rozšírená o prístavbu a čiastočnú nadstavbu poschodia. Uvedený modernizovaný objekt je prakticky dokončený a slúži administratívno-prevádzkovým účelom. Pri poslednej modernizácii bola vyhotovená kompletná obnova všetkých konštrukčných prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti a technických zariadení stavby, pri ktorom stavba bola napojená na centrálny zdroj ústredného vykurovania nachádzajúceho sa vo vedľajšej, zadnej stavbe prevádzkového charakteru.

Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu, s betónovou podmurovkou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál. Stropná konštrukcia je prevažne drevená trámčeková, ale pri pristavaných častiach monolitická železobetónová s rovným podhľadom prevažne sadrokartónovým. Strecha po prestavbe je šikmá sedlová, pultová z drevených priehradových konštrukcie, so strešnou krytinou z plechových dosiek tvarovaných s eloxovanou povrchovou úpravou na celoplošnom debnení. Výplne otvorov, okná sú nové plastové zdvojené, dvere sú plastové náplňové a zasklené do hliníkovo-plastových zárubní. Podlahy kancelárií sú prevažne z veľkoplošné laminátové parkety, ostatných miestností sú podlahy prevažne z neštandardných keramických dlaždíc. Vstup do objektu je možný cez krytú terasu zo strany južnej, ako hlavný. Stavba je vykurovaná z centrálnej kotolne ústredného vykurovania na plynné palivo umiestnenej v samotnom objekte, prostredníctvom oceľových radiátorov a vykurovacích panelov. Stavba je napojená na všetky inžinierske siete včítane kanalizačnej stokovej siete, ktorá na území ohodnocovanej nehnuteľnosti je vybudovaná. Stavba je zásobovaná teplou vodou zo zásobníkového elektrického ohrievača vody. Na stavbe sú vyhotovené úplné klampiarske konštrukcie. V budove sa nachádzajú kuchyňa a kuchynský kút s nerezovými drezmi kuchynskými. V miestnostiach umyvárni s WC, sú umiestnené zhodne jedno umývadlo a záchodová misa. Steny umyvární s WC a kuchyne sú obložené keramickými obkladmi neštandardnými. Vodovodné batérie rozvodov vody sú pákové nerezové. Rozvody vody sú po obnove nahradený novými hliníkovo-plastovými. Stavba je vykurovaná z vlastnej plynofikovanej kotolne nachádzajúcej sa v samotnej administratívnej budove na pozemku s číslom parcely 1164. Na poschodí stavby, je vybudovaná jedna rokovacia miestnosť.

Administratívna budova bez súp. č. na pozemku s parc. č. 1164

Predmetný prevádzkový objekt je pristavaný k západnému priečeliu hlavnej stavby, administratívnej budovy, so súpisným číslom 110 na pozemku s číslom parcely 1165. Táto stavba, po úplnej prestavbe, vybudovaní prístavby je so stavbou nachádzajúcou sa na uličnej strane pozemku stavebne, aj prevádzkovo spojená, včítane všetkých technických zariadení stavby. Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu, s betónovou podmurovkou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálených tehál pri prestavbe opatrená tepelnou izoláciou. Stropná konštrukcia je monolitická železobetónová s rovným sadrokartónovým podhľadom. Strecha je po prestavbe je šikmá pultová, so strešnou krytinou z plechových dosiek tvarovaných s eloxovanou povrchovou úpravou na celoplošnom debnení. Výplne otvorov, okná sú nové plastové zdvojené, dvere sú plastové náplňové a zasklené do hliníkovo-plastových zárubní. Vnútorné dvere sú hladké do drevených zárubní. Podlahy kancelárií sú prevažne z veľkoplošné laminátové parkety, ostatných miestností sú podlahy prevažne z neštandardných keramických dlaždíc. Stavba je vykurovaná z centrálnej kotolne ústredného vykurovania na plynné prostredníctvom oceľových radiátorov a vykurovacích panelov. Stavba je napojená na všetky inžinierske siete včítane kanalizačnej stokovej siete. Stavba je zásobovaná teplou vodou zo zásobníkového elektrického ohrievača vody.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Kontakt


Mgr. Miloš Brezina

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1