Detail nehnuteľnosti

Príprava 3. kola dražby 2 domov - Hatalov

 • Hatalov
ID: #5822

Popis nehnuteľnosti:


Adresa: Hatalov č. 162, 250, okr. Michalovce

Cena stanovená znaleckým posudkom: 58 700 eur

Rodinný dom súp.č.162 na parcele č.50/1

POPIS STAVBY
Rodinný dom súp.č.162 je postavený na parcele č.50/1 v centre obce Hatalov. Rodinný dom je situovaný v
jednostrannej uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov, je prístupný z miestnej komunikácie,
je napojený na inžinierske siete v obci, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, verejný plynovod, vzdušnú
elektrickú NN sieť, má vodovodnú prípojku aj z vlastnej studne. Rodinný dom je prízemný, čiastočne
podpivničený. Rodinný dom je orientovaný na východnú a južnú stranu, hlavný vstup do rodinného domu je z
južnej strany.
Nakoľko obhliadka rodinného domu v termíne uvedenom vo výzve dňa 29.01.2018 nebola umožnená, bolo v
zmysle objednávky znaleckého posudku DD 150-2017 zo dňa 17.01.2018 je požadované vykonať
ohodnotenie nehnuteľnosti podľa §12 ods.3 zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, znalecký posudok č.85/2015 zo
dňa 12.04.2015, vyhotovený znalcom Ing.Jozef Mihalovič, Komenského 25, Sobrance.

Rodinný dom súp.č.250 na parcele č.50/2

POPIS STAVBY
Rodinný dom súp.č.250 je postavený na parcele č.50/2, za rodinným domom súp.č.162 zo západnej strany,
v centre obce Hatalov. Rodinný dom je prístupný cez spoločné vnútorné nádvorie-parcela č.50/1, ktorá je
prístupná z miestnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete v obci cez spoločné
prípojky s rodinným domom č.162.
Rodinný dom je dvojpodlažný, prízemie a poschodie, je orientovaný na južnú a západnú stranu, hlavný vstup
do rodinného domu je z haly rodinného domu súp.č.162. Podľa predloženého znaleckého posudku
č.86/2015 zo dňa 13.04.2015, vyhotoveného znalcom Ing.Jozef Mihalovič, Komenského 25, Sobrance, je
rodinný dom stavebne a komunikačne prepojený s rodinným domom súp.č.162, má spoločnú kotolňu a
rozvody ÚVK.
Na stavbu rodinného domu bolo vydané stavebné povolenie ako prístavba ku rodinnému domu súp.č.162,
na liste vlastníctva č.214, k.ú. Hatalov je evidovaný so súp.č.250 na parcele č.50/2, bolo vydané rozhodnutie
o určení súpisného čísla, vydané Obecným úradom Hatalov pod č.j.1/2005 zo dňa 15.02.2005, bol
vyhotovený geometrický plán č.35024780-202/2004 na porealizačné zameranie domu na pozemku CKN
č.50/2 za účelom pridelenia súp.čísla, úradne overeného Správou katastra Michalovce pod č.G1-507/2004
zo dňa 29.12.2004.
Nakoľko obhliadka rodinného domu v termíne uvedenom vo výzve dňa 29.01.2018 nebola umožnená, bolo
v zmysle objednávky znaleckého posudku DD 150-2017 zo dňa 17.01.2018 je požadované vykonať
ohodnotenie nehnuteľnosti podľa §12 ods.3 zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, znalecký posudok č.86/2015 zo
dňa 13.04.2015, vyhotovený znalcom Ing.Jozef Mihalovič, Komenského 25, Sobrance.

 


Kontakt


JUDr. Stanislav Hric

Predmet: Správa:
Súhlasím so spracovaním a uchovávanim osobných údajov zadaných v tomto formulári.

Podobné nehnuteľnosti


Image #1
dražba 39 060 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - Rodinný dom s pozemkom / Pribeta - 2. kolo/ZĽAVA Kvetná ulica 927/18, Pribeta

 • 136.43m2
dražba 48 900 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba domu - Veľký Folkmar - 2. kolo Veľký Folkmar

 • 302.00m2
dražba 45 700 €

Byty - 3 izbový byt Dražba bytu - Zvolenská Slatina - 1. kolo Terézie Vansovej 307/10, Zvolenská Slatina

 • 84.00m2
 • 3
dražba 43 740 €

Domy a vily - Rodinný dom Dražba - 2 rodinné domy vo Veľkých Kosihách - 2. kolo - ZĽAVA Veľké Kosihy 231, Veľké Kosihy

 • 201.46m2
 • 5
dražba 48 900 €

Byty - 3 izbový byt Dražba trojizbového bytu č. 1 - Malá Čausa - 1. kolo Malá Čausa 275, Malá Čausa

 • 78.29m2
 • 3
dražba 48 000 €

Byty - 3 izbový byt Dražba trojizbového bytu č. 4 - Malá Čausa - 1. kolo Malá Čausa 275, Malá Čausa

 • 72.44m2
 • 3