Dotácie na štartovacie byty

  • 1496354400
  • Realitne správy

Vláda SR na svojom minulotýždňovom zasadnutí schválila novelizáciu dvoch zákonov – zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB )a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Cieľom štátu bola podpora a zefektívnenie nájomného bývania, o ktoré je na Slovensku pomerne malý záujem. „Vzhľadom na to, že podiel nájomných bytov na Slovensku je nízky, navrhuje sa zaviesť nové opatrenia, ktoré budú motivovať žiadateľov k obstarávaniu tohto typu bývania. Navrhuje sa preto doplniť do zákona nové účely,“  uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR k novele zákona o ŠFRB. Týmito účelmi sú podpora obstarávania technickej vybavenosti a kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívania nájomných bytov. Úprava zákona o dotáciách na rozvoj bývania bola tiež potrebná. Ako informoval rezort výstavby: „Potreba úpravy a doplnenia zákona vyplynula z aplikácie platného znenia zákona v praxi a z nutnosti ustanovenia spresňujúcich podmienok pre poskytovanie dotácie. Navrhuje sa zadefinovanie štartovacieho bytu a možnosti poskytovania zvýšenej dotácie na jeho obstaranie.“ Novela prináša zavedenie štátneho príspevku na výstavbu alebo kúpu tzv. štartovacích bytov. Ide o dotácie na obstaranie nájomných bytov bežného štandardu do rozlohy 50 m2. So zriaďovaním štartovacích bytov sa ráta najmä v oblastiach s dostatočným množstvom pracovných príležitostí. Mestá, obce, samosprávy či bytové družstvá tak môžu požiadať o dotácie do polovice oprávnených nákladov na štartovacie byty, ktoré potom prenajmú záujemcom, najviac však na dobu 6 po sebe nasledujúcich rokov. Týmto krokom chce štát podporiť aj sťahovanie ľudí za prácou do iných regiónov. Obidva zákony by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2018.

www.sme.sk, www.etrend.sk