Informačný model stavieb – BIM

  • 1530223200
  • Realitne správy

Informačný model stavby (z angl. Building Information Modeling, v skratke BIM), zjednodušene povedané, predstavuje digitálny model stavby aj so sieťami včítane jeho charakteristiky. Zahŕňa digitálne informácie o stavbách, grafické (2D, 3D) aj negrafické dáta (geometrické, textové) o jednotlivých prvkoch modelu dostupné tak užívateľovi stavby, ako aj účastníkom projektu pri realizácii výstavby. BIM vytvára určitý rámec pre organizácie, ako charakterizovať, zdieľať či uchovávať informácie o jednotlivých stavbách, tak aby boli dostupné v správnom čase a správnom formáte. Podľa riaditeľov stavebných firiem prínosom BIM je jednoduchšie spracovanie rozpočtu, rýchlejšie zapracovanie zmien do projektovej dokumentácie či zníženie chýb pri jej tvorbe.  V zahraničí informačný model použili pri realizácii niektorých projektov, napr. Viadukt Ordsall Chord vo Veľkej Británii, alebo pri optimalizácii úseku Praha Hostivař. Na Slovensku je BIM taktiež používaný, ale málo, a nie je ani veľmi známy. Podľa analýzy stavebníctva na Slovensku vypracovanej CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce, ho využíva iba 13 % stavebných podnikov. Informačný model nepozná až 52 % z oslovených. Aj investori na Slovensku dávajú v súčasnosti prednosť vypracovaniu klasickej predávacej dokumentácie. Spracovanie dokumentácie v BIM požadovalo iba 19 % investorov. Názory na urýchlenie prác využitím BIM sa rôznia. Tretina stavebných spoločností hovorí o urýchlení výstavby, 67 % však tvrdí, že urýchlenie výstavby nezaznamenali, resp. že výstavba sa síce urýchlila, ale príprava je oveľa zdĺhavejšia. Rieši sa aj otázka zavedenia povinného používania BIM pri štátnych zakázkach. Stavebníci ho vítajú skôr pozitívne, nakoľko by mohol priniesť pozitíva v podobe záväzných BIM štandardov aj do súkromného sektora, avšak odporúčajú aj opatrnosť, najmä z hľadiska implementácie do trhového prostredia.

Zdroje: www.reality.sk, www.bimas.sk, www.ceec.eu  Foto: www.pixabay.com


1