Novela katastrálneho zákona priniesla od októbra zmeny

  • 1539900000
  • Realitne správy

Dňom 1. októbra 2018 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 212/2018 Z. z., ktorým došlo k novelizácii katastrálneho zákona. Novela priniesla niekoľko významných zmien, o ktorých informoval Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Jednou z nich je skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní. Zaviedla sa osobitná lehota na výmaz záložného práva, ktorá skracuje lehotu z doterajších 60 kalendárnych dní na 5 pracovných. Rovnako sa skrátila lehota na vykonanie záznamu, ak bude návrh podaný prostredníctvom elektronického formulára, zo 60 dní na 30 dní. Zavádza sa evidencia cien nehnuteľností do obsahu katastra pre potreby vybraných subjektov (napr. Národná banka Slovenska, súdy), ku ktorým bude obmedzený prístup. Doteraz sa v katastri evidovali len ceny lesných a poľnohospodárskych pozemkov. Novým výstupom z katastra nehnuteľností bude možné, vyhotoviť súpis nehnuteľností vlastníka za celý štát, aj samostatne za jednotlivé kraje, okresy či katastrálne územia. O súpis bude môcť požiadať iba vlastník alebo oprávnená osoba. Nová elektronická služba Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností vie upozorniť vlastníkov nehnuteľnosti prostredníctvom SMS alebo e-mailom, že v katastri nehnuteľnosti došlo k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Povinnosť predložiť geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine bola novelizáciu zrušená. Po novom stačí iba uviesť číslo overenia od príslušného katastrálneho odboru, ktoré však musí byť uvedené aj v zmluve. Zmeny nastali aj pri návrhu na začatie konania, pribudli náležitosti, ktoré musí žiadateľ splniť a počet príloh, ktoré bude treba doložiť. Pred podaním návrhu na vklad môže účastník konania predložiť oznámenie o návrhu na vklad, ktoré však má len informatívny charakter a nenahrádza návrh na vklad. V praxi využívaná opravná doložka, ktorou sa rýchlo opravili chyby v zmluve bola po novom zrušená, opravy možno robiť už len dodatkom k zmluve.

 

Zdroje: www.reality.sk, www.skgeodesy.sk, www.pravovpraxi.sk      Foto: www.pixabay.com


1