Novela zákona o vlastníctve bytov prináša väčšiu ochranu obyvateľom bytových domov

  • 1551999600
  • Realitne správy

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zmeny v uvedenom zákone v  § 15 ods. 1 majú viesť k posilneniu postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri realizácii ich vlastníckych práv voči dlžníkom. Hlavným cieľom úpravy je ochrániť väčšiu časť obyvateľov bytových domov pred dlžníkmi a neplatičmi z ich radov tým, že odstraňuje komplikácie, ktoré vyplynuli z praxe, kedy najmä kvôli nejednoznačnosti niektorých pojmov dochádzalo k rôznym výkladom a problémom pri uplatňovaní si spoluvlastníckych práv. Novelou došlo najmä k spresneniu podmienok záložného práva a jeho rozšíreniu aj o budúce pohľadávky. Zákonné záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov bolo nahradené vznikom záložného práva v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pojmy „vznik a zánik“ zákonného záložného práva boli nahradené pojmom „existencia“. Zmeny sa tiež dotkli výmazu zákonného záložného práva, kedy počas existencie predmetu záložného práva či už bytu alebo nebytového priestoru, nemôže dôjsť k výmazu. Pri uplatňovaní pohľadávok voči neplatičom bude možné začať postupovať v súlade s novelou od 1. apríla 2019, kedy nadobudne účinnosť.

 

Zdroje: www.reality.sk, www.lepsiasprava.sk                                                Foto: www.pixabay.com


1