Správa nehnuteľností

Ťažiskom správcovských činností je zabezpečenie prevádzky a technického stavu nehnuteľností prenajímaných materskou spoločnosťou DUPOS INVEST. Tieto spočívajú najmä v nasledovných bodoch:


Technická správa a zabezpečenie prevádzky budov


 • bežná údržba a prevádzka objektu t.j. dodávka médií, starostlivosť o technické zabezpečenie budov (zdvíhacie, tlakové, elektrické, plynové zariadenia), starostlivosť o telefónnu ústredňu, EZS, internet, TV signál, kamerový systém,audio/video vrátnika, činnosti spadajúce do BOZP a PO
 • technická administratíva spojená so správou objektu
 • havarijná služba
 • dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Zabezpečenie odstránenia porúch a výkonu opráv


 • výkon technických požiadaviek objednávateľa
 • dohľad a kontrola výkonu činností tretích osôb

Upratovacie služby


 • upratovanie interiéru
 • upratovanie exteriéru
 • tepovanie
 • jednorázové upratovanie na žiadosť klienta
 • zimná údržba

Recepčné a informátorské služby


 • nonstop informátorská služba
 • kontrola režimu vstupu nájomníkov a tretích osôb do objektu
 • vedenie príslušnej evidencie

Údržba zelene


 • ošetrovanie stromov
 • zavlažovanie, hnojenie, ochrana rastlín
 • kosenie trávnikov
 • kyprenie pôdy

Odpadové hospodárstvo


 • zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu

Zásobovanie


 • spotrebný tovar
 • kancelárske potreby
 • čistiace prostriedk
 • a podobne ...
1