Informácie pre dlžníkov a dotknuté osoby

V prípade, ak ste obdržali akúkoľvek zásielku, list alebo informáciu od našej spoločnosti, znamená to, že ste jednou z dotknutých osôb v rámci procesu dražby. Za dotknuté osoby sa v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. považujú najmä dlžník, záložca (vlastník predmetu záložného práva), nájomca, užívateľ predmetu dražby na základe iného ako nájomného vzťahu, iný záložný veriteľ, ktorého záložné právo viazne na predmete dražby, alebo osoba oprávnená z vecného bremena.


Ak nepoznáte dôvod, resp. neviete zistiť prečo by ste práve Vy mali byť jednou z dotknutých osôb, odporúčame Vám nás ihneď kontaktovať prostredníctvom telefónnych čísel uvedených v doručenej zásielke alebo na telefónnom čísle 033/5532 722. Z dôvodu jednoznačnej a rýchlej identifikácie dražobného prípadu je na každej listine uvedený kód v tvare DD XX-YY/rrrr. Toto číslo prosím používajte vo všetkej komunikácii s našou spoločnosťou.


Sme si plne vedomí situácie, do ktorej sa dostáva dlžník, resp. vlastník predmetu dražby (najmä ak ide o nehnuteľnosť, v ktorej reálne býva). Preto naším prvoradým cieľom nie je aicky speňažiť majetok, ktorý je predmetom dražby. Prioritou je uspokojiť pohľadávku veriteľa v čo najširšom rozsahu vrátane nákladov dražby. Z uvedeného dôvodu a tiež vďaka nášmu individuálnemu prístupu k jednotlivým prípadom vo veľkej miere končí dražobný proces ešte pred samotnou dražbou a to uhradením pohľadávky veriteľa zo strany dlžníka, alebo dohody medzi veriteľom a dlžníkom o prehodnotení, prípadne reštrukturalizácii jeho pohľadávky.


Práve preto výrazne odporúčame dlžníkom a záložcom, aby reagovali na zásielky im zasielané, komunikovali s našou spoločnosťou, prípadne so svojim veriteľom a snažili sa vyriešiť danú situáciu pred samotným predajom t.j. pred samotnou dražbou.


Touto cestou si Vás zároveň dovoľujeme upozorniť na povinnosti, ktoré Vám vyplývajú z ustanovení zákona č.527/2002 Z.z. a riziká, ktoré sú s tým spojené:


a) povinnosť poskytnutia súčinnosti pri ohodnocovaní predmetu dražby


Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby(§ 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).


V prípade neposkytnutia súčinnosti, môže byť ohodnotenie predmetu dražby vykonané z dostupných údajov, aj bez potreby vstupu do nehnuteľnosti. Neumožnením vykonania riadnej obhliadky predmetu dražby znalcom nezabránite dražobnej spoločnosti v pokračovaní procesu dražby. Naopak, poškodíte len svoje záujmy, keďže znalec pri stanovení hodnoty dostupných údajov môže vychádzať zo skutočností, ktoré má k dispozícii, čo môže mať výrazne negatívny vplyv na výšku ohodnotenia, a tým poškodenia len Vašich záujmov. Preto výrazne odporúčame riadne spolupracovať s našou spoločnosťou a umožniť znalcovi vykonanie miestneho šetrenia aj sprístupnením nehnuteľnosti. V prípade ak sa z vážnych dôvodov nemôžete priamo Vy, alebo Vami splnomocnená osoba, zúčastniť znaleckého zamerania predmetu dražby, prosím okamžite nás kontaktujte so žiadosťou o zmenu termínu znaleckého zamerania.


b) povinnosť poskytnutia všetkých potrebných informácii


Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby, ako aj o právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby (§ 13a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).


Osoba disponujúca s informáciami, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na proces dražby, prípadne ohodnotenie predmetu dražby je povinná ich dražobníkovi bez zbytočného odkladu oznámiť. Naša spoločnosť zasiela, každej osobe, u ktorej sa predpokladá, že by takýmito informáciami mohla disponovať, najmä dlžníkovi, alebo vlastníkovi predmetu dražby dotazník na poskytnutie informácii. Riadnym vyplnením dotazníka a jeho zaslaním na adresu našej spoločnosti si splníte Vašu informačnú povinnosť a predídete tak konzekvenciám, ktoré môžu vyplynúť z prípadného nesplnenia si povinnosti (napr. náhrada škody spôsobená veriteľovi, prípade v trestnoprávnej rovine hrozba trestného stíhania za úmyselné poškodzovanie práv veriteľa).


c) povinnosť sprístupniť nehnuteľnosť pre záujemcov o kúpu predmetu dražby


Pred začatím dražby musí byť umožnená účastníkom dražby v termíne uvedenom v oznámení o dražbe obhliadka predmetu dražby. Ak je predmetom dražby vec, určí dražobník termín obhliadky predmetu dražby s ohľadom na umiestnenie veci. (§ 13 ods1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách)


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že všetky osoby, ktoré sú spôsobilé umožniť účastníkom dražby obhliadku nehnuteľnosti, sú tak povinné učiniť. Teoreticky je vo Vašom záujme, aby sa nehnuteľnosť predala za čo najvyššiu sumu, pričom jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie účastníkov dražby, či majú záujem o daný predmet dražby je účasť na obhliadke. Z našich skúseností sa neumožnenie vykonania obhliadky predmetu dražby pre potenciálnych záujemcov odráža na cene, za ktorú sú ochotný kúpiť predmet dražby. Neumožnenie vykonania obhliadky pre záujemcov o kúpu predmetu dražby v prvom rade poškodzuje samotných vlastníkov predmetu dražby.


d) odovzdanie predmetu dražby


Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13( byt, som, inú nehnuteľnosť, podnik, alebo jeho časť), predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.


Plne chápeme situáciu, v ktorej sa ocitnete v prípade ak Vám naša spoločnosť zasiahne do vlastníckeho práva, aj keď ide o zákonný zásah, najmä ak dôjde k vydraženiu nehnuteľnosti, v ktorej ste doteraz bývali. Preto sa snažíme veľmi citlivo naplánovať odovzdanie predmetu dražby za súčinnosti všetkých dotknutých osôb, teda Vás, ako bývalého vlastníka/ov, vydražiteľa a zástupcu našej spoločnosti a to spôsobom, aby ste mali dostatok času na zabezpečenie náhradného ubytovania. Musíme Vás však upozorniť, že práve Váš postoj najviac ovplyvňuje vydražiteľov v ich ochote vyjsť Vám v ústrety. Keďže ide o Vašu povinnosť, apelujeme na Vás, aby ste svojím prístupom a konaním predišli zbytočným komplikáciám, ktoré Vám z nesplnenia tejto povinnosti môžu vyvstať.


Na záver opätovne upozorňujeme všetky dotknuté osoby (najmä dlžníkov), že len otvorenou komunikáciou a riadnym prístupom k plneniu si svojich povinností predídeme zbytočným nedorozumeniam a lepšie ochránime aj Vaše záujmy.