Informácie pre účastníkov dražby

Nadobudnúť vlastnícke právo prostredníctvom dobrovoľnej dražby je inštitút, ktorý je na našom trhu zavedený už viac ako 10 rokov. Napriek tomu sa stretávame so situáciami, keď záujemcovia o kúpu nehnuteľností, alebo iného predmetu dražby, nemajú dosť informácii o tom čo dobrovoľná dražba je a o správnom postupe ako sa môžu dobrovoľnej dražby zúčastniť.


Všetkým záujemcom o ktorúkoľvek dražbu odporúčame, aby sa pred samotným konaním dražby spojili zo zástupcom dražobníka, najlepšie vždy s manažérom dražieb, ktorý má danú dražbu pridelenú a detailne sa informovali o podmienkach účasti na dražbe.


Čo je dobrovoľná dražba?


Zákonom č. 527/2002 Z.z. bola do nášho právneho poriadku zavedená dobrovoľná dražba. Dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk, a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.


Účastníkom môže byť:


a) osoba spôsobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletých alebo osoby, ktoré boli zbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú. Podmienkou je, že tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom.

b) štát a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.


Účastníkom dražby nesmú byť:


a) osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz, alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadom ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania. Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.

b) osoby, u ktorých by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.

c) osoby, ktoré nezložili dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka, nikto nemôže za nich dražiť.

d) dlžník ani manžel dlžníka, nikto nemôže dražiť v ich mene.


Ďalej z účasti na dražbe je vylúčený:


a) dražobník

b) zamestnanci, štat. orgán, člen št. orgánu, prokurista alebo spoločník dražobníka

c) osoba blízka osobám uvedeným v písm. a) a b)

d) právnická osoba, ktorú ovláda (podľa §66a zák. č. 513/1991 Z.z.) dražobník alebo osoba dražobníkovi a zamestnancovi dražobníka blízka v čase, keď sa uskutočňuje dražba

e) právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba dražobníkovi a zamestnancovi dražobníka blízka štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom

f) právnická osoba, ktorú ovláda (podľa §66a Zák. č. 513/1991 Z.z.) osoba uvedená v písm. a) až e) v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.

Z uvedeného vyplýva, že účastníkom dražby môže byť, občan, fyzické osoba podnikateľ, alebo ktorákoľvek právnická osoba, ktorá nie je z dražby vylúčená a splní podmienky účasti na dražbe.


Podmienky účasti na dražbe sú:


a) pre občana alebo fyzickú osobu:

  • dostaviť sa v stanovenom termíne a čase na miesto konania dražby, tak ako je uvedené v príslušnom oznámení o dražbe alebo oznámení o opakovanej dražbe
  • spôsobom uvedením v oznámení o dražbe alebo oznámení o opakovanej dražbe zložiť dražobnú zábezpeku v požadovanej výške, alebo zložiť dražobnú zábezpeku priamo na dražbe do pokladne dražobníka
  • predložiť zástupcom dražobníka na dražbe doklad totožnosti a potvrdenie o zložení dražobnej zábezpeky (napr. potvrdenie o vklade na účet dražobníka, potvrdenie o prevode dražobnej zábezpeky na účet dražobníka, listiny preukazujúce bankovú záruku, alebo zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy)

b) pre právnickú osobu:

  • štatutárny zástupca, člen štatutárneho zástupcu, alebo splnomocnený zástupca, ktorý sú oprávnení konať za účastníka dražby sa musia dostaviť v stanovenom termíne a čase na miesto konania dražby, tak ako je uvedené v príslušnom oznámení o dražbe alebo oznámení o opakovanej dražbe
  • spôsobom uvedením v oznámení o dražbe alebo oznámení o opakovanej dražbe zložiť dražobnú zábezpeku v požadovanej výške, alebo zložiť dražobnú zábezpeku priamo na dražbe do pokladne dražobníka
  • predložiť zástupcom dražobníka na dražbe doklad totožnosti a doklad preukazujúci právo konať v mene právnickej osoby, predložiť aktuálny výpis z obchodného registra a potvrdenie o zložení dražobnej zábezpeky (napr. potvrdenie o vklade na účet dražobníka, potvrdenie o prevode dražobnej zábezpeky na účet dražobníka, listiny preukazujúce bankovú záruku, alebo zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy)

Účastník dražby môže byť zastúpený splnomocneným zástupcom, ktorý sa preukazuje splnomocnením, podpísaným splnomocniteľom.


Priebeh dražby:


V prípade, ak účastník splnil horeuvedené podmienky účasti na dražbe, zapíše ho zástupca dražobníka v dražobnej miestnosti do zoznamu účastníkov, pridelí mu dražobné číslo, ktoré je unikátne a pod ktorým bude účastník dražiť.


Samotná dražba sa začína vyvolaním, ktoré prečíta licitátor, a v ktorom uvedie čo je predmetom dražby, opis a stav predmetu dražby, či je predmet dražby kultúrnom pamiatku, ťarchy viaznuce na predmete dražby, kto je navrhovateľom dražby, vlastníkom, aká bola stanovená všeobecná cena odhadu prostredníctvom znaleckého posudku, číslo znaleckého posudku, dátum jeho vypracovania a znalca, ktorý znalecký posudok vypracoval, výšku najnižšieho podania (vyvolávacej ceny), minimálneho prihodenia (sumy o ktorú musí byť podanie účastníka vyššie ako bolo posledné podanie urobené iným účastníkom). Licitátor ďalej uvedie, či niektorá osoba, alebo účastník dražby vzniesla námietky do začatia dražby voči dražbe alebo si uplatnila alebo preukázal iné právo, napr. predkupné právo.

Po začatí dražby, prečítaním vyvolania, licitátor vyzve prítomných účastníkov dražby, aby urobili podanie (ponuka ceny účastníkom) minimálne vo výške najnižšieho podania, čím začíta samotná licitácia.

Ak chce účastník dražby urobiť platné podanie v zmysle zákona, aby ho mohol licitátor akceptovať, musí byť ponuka vykonaná ústne, stanovením ponúkanej ceny (je nutné povedať celú sumu, teda napr. štyridsať päť tisíc eur, pričom nestačí povedať len štyridsať päť) a zdvihnutím dražobného čísla. Iba za splnenia týchto predpokladov je ponuka platná.

V prípade ak nikto neurobí vyššie podanie, ako bolo urobené posledné podanie ktorýmkoľvek účastníkom, dražobník mu udelí príklep. Dražobník je povinný udeliť príklep tomu účastníkovi, ktorý riadne splnil všetky podmienky účasti na dražbe a riadne urobil najvyššie platné podanie. Udelením príklepu sa dražba končí. V prípade ak sa na dražbe nezúčastnil žiadne z účastníkov, alebo nikto na dražbe neurobil žiadne podanie, ukončí licitátor dražbu.

Neúspešným účastníkom dražby vráti dražobník dražobnú zábezpeku buď v hotovosti priamo na dražbe, ak ju účastník aj zložil priamo na dražbe, alebo do 5 dní na bankový účet, ktorý účastník uvedie dražobníkovi.


Povinnosti vydražiteľa:


Vydražiteľ (účastník dražby, ktorému bol udelený príklep) je povinný v zmysle zákona uhradiť zostatok ceny dosiahnutej vydražením, po započítaní dražobnej zábezpeky, do 15 dní od udelenie príklepu, teda od konania dražby. Zostatok ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný uhradiť dražobníkovi do pokladne, alebo vklad alebo prevodom na bankový účet dražobníka. Doplatením zostatku ceny dosiahnutej vydražím, splní vydražiteľ poslednú podmienku na prechod vlastníckeho práva na vydražiteľa a ten sa stane vlastníkom predmetu dražby ku dňu udelenia príklepu.

1